Psykoterapimässan 2008

mass-logga.gif

På torsdag inleds Psykoterapimässan i Stockholm. I tre dagar kommer cirka 180 seminarium att äga rum. Mångfalden är väl mässan både styrka och svaghet. Jag har tittat igenom programmet och konstaterat att man tycks tävla i att hitta på fantasieggande rubriker. Vad sägs om ”En fallen ängel – om Stavrogin i Onda andar av Dostojevskij” eller ”Hölje och hållande” eller ”Hjärnskrynkling? – Vad hjärnavbildningsstudier har lärt oss om psykoterapiers verkningssätt” samt ”Bordshockey – attack eller kontakt? Psykoterapi med en autistisk pojke”.

Mässprogrammet får mig att associera till Alternativmässan som hålls två gånger per år i Liljeholmshallen. Där är det viktigaste att man tror på vad man gör. Hur som helst. Jag ska försöka bevaka evenemanget så gått det går. Jag har valt ut ett par seminarium som jag tycker verkar intressanta. Det finns säkert många fler. Kom gärna med egna tips på föreläsare och programpunkter som jag borde gå på. Min erfarenhet är att det ofta är det obskyra och oväntade seminariet som är mest inspirerande.

Ur torsdagens program:

102 [K24] Svenska psykoanalytiska sällskapet – Spas

En fallen ängel – om Stavrogin i Onda andar av Dostojevskij

”En dyster person och en skurk. Jag tog honom ur mitt hjärta.” Så beskrev Dostojevskij sin romangestalt Stavrogin i Onda andar, en utvald människa som vänt sig från Gud och begått det värsta av brott: sexuellt övergrepp mot ett barn. Föredraget belyser Stavrogin genom Dostojevskij och Dostojevskij genom Stavrogin och det kommer att beröra trauma och patologisk narcissism och också Freuds tankar om Dostojevskij. Det är för att ta del av föredraget inte nödvändigt att ha läst romanen.
Lena Teurnell, psykolog, psykoanalytiker

 

131 [K16/17] Psykoterapiinstitutet – PI

Vad har psykoterapeututbildningen för effekt?

Under de senaste åren har intresset för terapeuters professionella utveckling ökat, och en viktig del i yrkesutvecklingen är utbildningen. I seminariet ges glimtar ur en svensk studie där psykodynamiska psykoterapeuter följdes med enkäter under sin utbildning samt vid ett uppföljningstillfälle tre år efter examen. Resultatet kompletterades därefter med djupintervjuer. Ökad kunskap om psykoterapeuters professionella utveckling kan påverka och förbättra utbildningen till psykoterapeut och därmed bidra till att höja kvalitén i det terapeutiska arbetet.
Jan Carlsson, leg psykoterapeut, doktorand, Joakim Norberg, psykolog

 

161 [K22] PsykoterapiStiftelsen

Panel: Vad är en bra psykoterapiutbildníng – från vilka perspektiv sker bedömningen?

Utbildningarna av psykoterapeuter är satta under lupp genom Högskoleverkets rapport från 2007 där examensrätten ifrågasätts hos 14 av 18 utbildningsanordnare. Därmed blir det viktigt att diskutera vad som utmärker en bra psykoterapiutbildning. Vad behövs det för ingredienser i en sådan? Vad är det primära målet, att utbilda goda kliniker eller något annat? HSV:s rapport väcker även frågan utifrån vilka perspektiv en bedömning sker och hur valet av perspektiv påverkar bedömningen. Dessa frågor m fl kommer att diskuteras.
Medverkande: Göran Ahlin, docent, Mats Mogren, leg psykoterapeut, lärare, handledare, Gudrun Olsson, professor, Ulf Brinck, leg psykolog, leg psykoterapeut, Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp), professor em. Moderator: Siv Boalt Boëthius, professor em

 

163 [K12] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier – sfKBT

Psykologisk konsultation – ett nytt sätt att arbeta med KBT i primärvård

Många patienter som söker hjälp i primärvården har symtom med oklar medicinsk etiologi, där psykosociala faktorer bidrar till och vidmakthåller problemen. I primärvården tillämpas ofta samma modell vid psykosocialt arbete som inom allmänpsykiatrisk öppenvård, vilket minskar tillgänglighet och skapar väntetider. Psykosociala insatser behöver därför integreras helt i övrig primärvård för att maximera tillgängligheten för patienterna. Seminariet presenterar en modell för detta som har tagits fram i USA och som nu utprovas på två vårdcentraler i Linköping. Preliminära forskningsdata kommer att presenteras.
Kristofer Zetterqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut
Ur fredagens program:

232 [K22] Bokförlaget Liber AB

Panel: Relationell psykoterapi

Flera teoretiska och forskningsmässiga skäl har lett till ett ökat intresse för hur man kan använda terapirelationen mellan terapeut och patient på ett öppnare och intensivare sätt än tidigare. Panelens syfte är att diskutera dessa skäl och att beskriva hur de kan leda till olika typer av relationella interventioner i psykoterapi. Panelen bygger på boken Relationella perspektiv på psykoterapi.
Rolf Holmqvist, fi l dr, professor i klinisk psykologi m fl. Namnen på de övriga deltagarna meddelas på hemsidan.

 

245 [K22] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier – sfKBT och
Beteendeterapeutiska Föreningen – BTF

Likheter och skillnader mellan svenska psykoterapeuter med olika inriktningar: verkliga skillnader och fördomar

För att arbeta med vuxna i individualterapi finns det tre inriktningar som leder till legitimation som psykoterapeut: psykodynamisk, kognitiv och kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Dessutom finns det terapeuter som betraktar sig som integrativa eller eklektiska terapeuter. Hur ser skillnaderna mellan dessa fyra grupper av terapeuter ut, och vad har de gemensamt? Vad tror terapeuterna själva skiljer den egna inriktningen från andra inriktningar? Och verkar terapeuterna ha en rättvisande bild av hur skillnaderna ser ut, eller verkar de snarare ha en del fördomar om andra inriktningar? Dessa frågor utforskas vid Göteborgs universitet, och några av resultaten.

 

251 [K24] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier – sfKBT

Egen psykoterapi inom KBT: Målsättning, evidens, modeller

Egenterapi utgör ett obligatoriskt inslag i svensk legitimationsgrundande psykoterapeututbildning oavsett terapiinriktning. Av tradition har egenterapimomentet varit omfattande. Hur svarar nuvarande omfattning, utformning och tillämpning mot behoven hos en blivande terapeut? Hur kan utformning, syfte och mål tydligare definieras? Vilken evidens finns för egenterapi? Vilka modeller finns för KBT-inriktad egenterapi? På vilket sätt bedrivs idag egenterapi på olika svenska KBT-utbildningar? Hur bör egenterapin på våra utbildningar se ut i framtiden? Under seminariet samlas företrädare från olika utbildningssäten för samtal kring dessa frågor.
Gunilla Kenne, psykolog, Per Bergman, psykolog, Astrid Palm-Beskow, psykolog, Poul Perris, läkare, Jonas Ramnerö, psykolog, Bengt Westling, psykolog

 

265 [K11] Tri Psykologi AB

Psykodynamisk Fokuserad Korttidsterapi

Specifikt med denna form av korttidsterapi är att psykoterapeuten, utifrån en modell formulerar ett för behandlingen bärande fokus. Fokuseringen refererar till den position utifrån vilken patienten talar. De tre positionerna är den vidhäftande, schizoparanoida och depressiva. Syntesen för processen är det som patienten känner till, och det som psykoterapeuten lärt känna under intervjun via begreppen överföring, projektiv identifikation samt motöverföring. Metodiken möjliggör ett arbete som kan omfatta sju till femtio gånger.
Rose-Marie Bresäter, leg psykolog, leg psykoterapeut, Eva Forsberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

 

280 [K11] Svenska föreningen för psykisk hälsa – Sfph

Psykisk hälsa, självkänsla och jaget. Coaching ur psykoanalytiskt perspektiv

Under senare år har det funnits en tendens till att individen själv tar huvudansvar för sin egen hälsa och söker att förbättra den. Självhjälpsböcker och böcker med råd om hur du kan bli din egen bästa coach ökar ständigt i antal. Föreläsningen ger en beskrivning av coaching, historiskt och i nuläge, och dess avgränsning till terapi, samtidigt som betydelsen av coaching ses i relation till självkänsla och jagutveckling.
Eggert Nielsen, vice ordförande

Ur lördagens program:

301 [K2] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier – sfKBT

Från ögonkast till varaktig relation

Många av oss moderna människor har svårt för att skapa varaktiga kärleksrelationer. Detta trots att vi gärna vill leva våra liv i just en sådan relation. Föreläsningen behandlar de psykologiska mekanismerna bakom relationsskapande och vad man kan göra för att skapa varaktiga relationer. Föreläsaren är författare till boken Från ögonkast till varaktig relation, baserad på attachmentteori, kognitiv terapi och Acceptance and Commitment Th erapy (ACT). Föreläsningen kommer att presentera en unik trappstegsmodell som är kliniskt användningsbar genom att den konceptualiserar klientens problematik i relationer, samt ger patienten redskap att komma vidare.
Egil Linge, leg psykolog, leg psykoterapeut

334 [K2] Bokförlaget Liber AB

Panel: Vad är verksamt i psykoterapi – generella och specifika faktorer

Vad är det som gör att olika former av psykoterapi fungerar och är till hjälp för patienten? Vilka är de verksamma principerna eller mekanismerna som driver på den positiva förändringen? I denna panel diskuterar vi vad teori, forskning och klinisk erfarenhet säger om detta inom olika psykoterapeutiska inriktningar och deras respektive behandlingsmetodik. Vi diskuterar också vad patienter själva tycker är till hjälp i deras terapier, samt i vilken utsträckning faktorer hos patienten, terapeuten och behandlingsrelationen bidrar till psykoterapins utfall. Panelen bygger på den nya boken Vad är verksamt i psykoterapi?

OBS! Tiden 11.00–12.30 Björn Philips, fi l dr, Gerhard Andersson, professor, Marianne Borgengren, leg psykolog, leg psykoterapeut Stephan Hau, docent, Rolf Holmqvist, Professor, Peter Lilliengren, leg psykolog, Ewa Mörtberg, Med dr, Christer Sandahl, docent, Rolf Sandell, professor em, Dan Stiwne, docent, Andrzej Werbart, docent

348 [K12] Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa – NSPH

Panel: Varför får inte patienten välja?

En diskussion om psykoterapins ställning och tillgänglighet. Utifrån olika patientgruppers behov belyses den otillräckliga tillgängligheten till psykoterapi. Många patienter och anhöriga upplever att medicinsk behandling är det enda som erbjuds – Hur få bättre balans i informationsutbudet om olika behandlingsmetoder? – Hur får vi en verklig förändring av behandlingsutbudet till stånd? Medverkande: brukare, anhöriga, professionella, politiker m fl NSPH – 13 patient- brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska fältet.
Solveig Ternström, riksdagsledamot Centerpartiet, suppleant i socialutskottet och kulturutskottet, skådespelerska och producent
Elina Linna, riksdagsledamot Vänsterpartiet, ledamot i socialutskottet, vårdlärare
Lars Ahlin, förbundsordförande Sveriges Psykologförbund, leg. psykolog och civilekonom
Elisabeth Lundén, ledamot i styrelsen för SPF-ST Svenska Psykiatriska Föreningens ST-sektion, ST-läkare i Borås
Anita Odell, Svenska OCD-förbundet Ananke
Moderator: Miki Agerberg, journalist och författare